Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ năm, 23/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 11135

GDCD 11 - Bài 8: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I. Nội dung bài học

1. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

 • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
 • Do nhân dân lao động làm chủ
 • Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.
 • Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
 • Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.
 • Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
 • Có Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
 • Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

2. Quá độ lên CNXH ở nước ta

 • Hai hình thức quá độ:
  • Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH
  • Quá độ gián tiếp từ XH tiền TB lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN.
 • Việt Nam quá độ lên CNXH theo hình thức gián tiếp: từ xã hội phong kiến Việt Nam đi lên xây dựng CNXH bỏ qua CNTB.
 • Đây là:
  • Việc làm đúng đắn
  • Phù hợp với điều kiện lịch sử
  • Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân
  • Phù hợp với xu thế của thời đại.
 • Bởi vì:
  • Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thật sự độc lập
  • Đi lên CNXH mới xóa bỏ được áp bức, bóc lột.
  • Đi lên CNXH mới có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện.

II. GIẢI THÍCH

Câu 1: Chế độ XHCN ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở điểm nào?

-         XH loài người đã và đang trải qua 5 hình thái

CXNT --> CHNL --> PK --> TBCN --> CSCN (XHCN là giai đoạn đầu)

-         Đặc điểm nổi bật

+ CXNT: con người lạc hậu, lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên…

+ CHNL: con người bị coi là hàng hóa để mua bán, đời sống bất công….

+ PK: con người bị áp bức, bóc lột nặng nề,….

+ TBCN: chiến tranh, bệnh tật, phân biệt giàu nghèo…

+ CNXH: với 8 đặc trưng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, là một XH phát triển ưu việt hơn, tốt đẹp hơn các XH trước.

Câu 2:  Em hiểu thế nào là “quá độ từ tiền TBCN lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN”?

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa về cơ bản là “bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tác giả: VÕ THỊ MINH TIẾN

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163