Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ hai, 13/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 2028

LỊCH SỬ 12 TN - Bài 26 : ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 -2000)

I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

1. Hoàn cảnh lịch sử mới

a. Hoàn cảnh trong nước (chủ quan):

    Sau một thời gian xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1976 đến 1985) bên cạnh những thành tựu, nước ta còn gặp không ít những khó khăn, khủng hoảng về kinh tế xã hội. Nguyên nhân cơ bản là do ta mắc sai lầm, khuyết điểm.

    Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

b. Hoàn cảnh thế giới (khách quan)

    Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học –  kỹ thuật, trở thành xu thế thế giới.

    Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN khác cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

2. Đường lối đổi mới của Đảng

    Đường lối đổi mới của Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986 )

    Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

·     Đổi mới về kinh tế:

+  xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

+  Xây dựng nền kinh tế quốc dân nhiều ngành, nghề; nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

+  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

+  Mở rộng kinh tế đối ngoại.

·      Đổi mới về chính trị:

+  Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

+  Xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

+  Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000) (học sinh tự học)

Tác giả: ĐÀM THỊ SỢI

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163