Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Chủ nhật, 19/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 9125

Tin Học 11 - Bài 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

I. Ôn lại một số thao tác với tệp.

1. Các thao tác với tệp.

a. Khai báo tệp văn bản:

Var <tên biến tệp> : text;

Ví dụ:  Var f : text;

              Var tep1, tep2: text;

b. Gắn tên tệp:

assign(<biến tệp>,<tên tệp>);

Ví dụ:  assign(f,'DuLieu.doc');

c. Mở tệp:

  •  Để ghi :   rewrite(<biến tệp>);
  •  Để đọc:   reset(<biến tệp>);

Ví dụ: rewrite(f);

reset(f);

d. Đọc/ghi tệp:

  •  Đọc tệp:

read(<biến tệp>,<danh sách biến>);

hoặc readln(<biến tệp>,<danh sách biến>);

  •  Ghi tệp:

write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

hoặc writeln(<biến tệp>,<danh sách kết quả >);

e. Đóng tệp:

close(<biến tệp>);

Ví dụ: close(f);

2. Một số hàm chuẩn thường dùng trong đọc/ghi tệp văn bản.

*  Hàm eof(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.

*  Hàm eoln(<biến tệp>) trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.

II. Ví dụ

1.      Ví dụ 1: Viết một chương trình GhiTep để thực hiện các công việc sau:

a)  Nhập vào 3 biến kiểu số thực x,y,z từ bàn phím.

b)  Ghi giá trị của 3 biến trên vào tệp C:\Data.txt, giữa các giá trị cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Program GhiTep;

var tep:text;                                          {Khai báo biến tệp}

x,y,z:real;

BEGIN

{a}

        write('Nhap x,y,z: ');

        readln(x,y,z);

{b}

        assign(tep,'C:\Data.txt');              {Gắn tên tệp}

        rewrite(tep);                                  {Mở tệp ra để ghi}

        write(tep,x,'     ',y,'     ',z,'     ');   {Ghi tệp}

        close(tep);                                      {Đóng tệp}

        readln;

END.

Sau khi thực hiện xong chương trình này, mở ổ đĩa C ra ta thấy có 1 tập tin Data.txt

2.      Ví dụ 2: Từ tệp C:\Data.txt ở ví dụ 1, hãy viết chương trình DocTep để đọc các giá trị trong tệp vào 3 biến kiểu số thực a,b,c, sau đó xuất kết quả ra màn hình.

Program DocTep;

var tep:text;                                 {Khai báo biến tệp}

a,b,c:real;

BEGIN

assign(tep,'C:\Data.txt');             {Gắn tên tệp}

reset(tep);                                     {Mở tệp ra để đọc}

read(tep,a,b,c);                             {Ghi tệp}

write('Gia tri 3 bien la: ',a,'     ',b,'     ',c,'     ');           {Xuất giá trị 3 biến ra màn hình}

close(tep);                                     {Đóng tệp}

 readln;

END.

3.      Ví dụ 3: Viết một chương trình thực hiện các công việc sau:

a)     Nhập vào mảng 1 chiều A kiểu số nguyên có 10 phần tử.

b)     Ghi các phần tử của mảng vào tập tin D:\DuLieu.doc, các phần tử được ghi cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Program GhiMang;

Var f:text;

A:array[1..10] of integer;

i:integer;

BEGIN

{a}

For i:=1 to 10 do

Begin

     Write('Nhap A',i, '=');

     Readln(A[i]);

End;

{b}

Assign(f,'D:\DuLieu.doc');

rewrite(f);

For i:=1 to 10 do write(f,A[i], '     ');

Close(f);

Readln;

END.

III. Bài tập (Tương tự ví dụ 1)

Viết một chương trình GhiTep để thực hiện các công việc sau:

a)     Nhập vào 4 biến kiểu xâu a,b,c,d từ bàn phím.

b)     Ghi giá trị của 4 biến trên vào tệp C:\Data.txt, giữa các giá trị cách nhau ít nhất một khoảng trắng.

Gợi ý: var a,b,c,d:string;

Tác giả: ĐẶNG THỊ LÝ

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163