Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 2177

MÔN VẬT LÝ – LỚP 12 XÃ HỘI - BÀI 26 CÁC LOẠI QUANG PHỔ:

BÀI TẬP

Câu 1. Chọn câu đúng

   A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.

   B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.

   C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

   D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

 

Câu 2. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tuợng

   A. phản xạ ánh sáng.       B. khúc xạ ánh sáng.              C. tán sắc ánh sáng.  D. giao thoa ánh sáng.

 

Câu 3.  Điều nào sau đây là Sai khi nói về quang phổ liên tục?

   A. Quang phổ liên tục do các vật rắn bị nung nóng phát ra.

   B. Quang phổ liên tục được hình thành do các đám hơi nung nóng.

   C. Quang phổ liên tục do các chất lỏng và khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.

   D. Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

 

Câu 4.  Quang phổ liên tục được phát ra khi nào?

   A. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí.  B. Khi nung nóng chất rắn, chất lỏng, chất khí có khối lượng riêng lớn.

   C. Khi nung nóng chất rắn và chất lỏng.                          D. Khi nung nóng chất rắn.

 

Câu 5.  Chọn câu đúng .

   A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.              

   B. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra.

   C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.                  D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

 

Câu 6.  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?                

   A. Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh. B. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ.

   C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

   D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

 

Câu 7.  Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

   A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lý.           B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.

   C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.               D. Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên.

 

Câu 8. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen có bước sóng dài ngắn khác nhau nên chúng

   A. có bản chất khác nhau và ứng dụng trong khoa học kỹ thuật khác nhau.

   B. bị lệch khác nhau trong từ trường đều.C. bị lệch khác nhau trong điện trường đều.

   D. chúng đều có bản chất giống nhau nhưng tính chất  khác nhau.

Tác giả: Nguyễn Văn An

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163