Chào mừng bạn đến với website THPT Trung Phú
Thứ tư, 25/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 1723

Vật lí 12xh - Hiện tượng giao thoa ánh sáng

+ BÀI TẬP THỰC HÀNH

Câu 1. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  0,48 µm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5mm, khoảng cách giữa một vân tối và một vân sáng liên tiếp đo được là 0,8mm.Khoảng cách từ hai khe đến màn là:

A. 5mm                                     B. 3mm                            C. 2m                                D. 5m

Câu 2. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng = 560nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 80cm. Khoảng cách giữa ba vân sáng liên tiếp đo được là:

 A. 0,448mm                                 B. 0,224mm                 C. 2,24mm                        D. 4,48mm

Câu 3. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 vân sáng bậc 7 cùng bên ℓà:

      A. 3i                                    B. 4i                                 C. 5i                                  D. 6i

Câu 4. Trong thí nghiệm Young, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân trung tâm một khoảng ℓà: A. i.     B. 2i.                       C. 1,5i.                             D. 0,5i.

Câu 5. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,6. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp là 2mm.Khoảng cách giữa hai khe sáng là: A. 0,5mm B. 0,3mm         C. 2mm                               D. 1mm

Câu 6. Ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm Yâng ℓà 0,5 μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn 1m. khoảng cách giữa hai nguồn ℓà 2 mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân tối bậc 5 ở hai bên ℓà:A. 0,375mm      B. 1,875mm                                   C. 18,75mm                     D. 3,75mm

Câu 7.  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng = 0,5. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm. Vị trí vân sáng thứ tư trên màn cách trung tâm

      A. 2mm                                B. 3mm                           C. 4mm                             D. 5mm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163